Józefów
rytmika

Rytmika prowadzona metodą Gordonowską:

Zasadniczym celem zajęć jest rozwój zdolności muzycznych i kształcenie języka muzycznego dziecka.

Kilka słów o teorii

Każde dziecko rodzi się z pewnym poziomem uzdolnień muzycznych, ale tak jak w przypadku innych cech, tak i tutaj poziom ten jest różny u różnych dzieci. O ile nie ma dzieci pozbawionych inteligencji, o tyle nie ma takich, które w ogóle nie miałyby uzdolnień muzycznych. Zdolności muzyczne naszych pociech są wrodzone, lecz to środowisko wywiera na nie wielki wpływ. Skromne środowisko muzyczne najmłdszych sprawia, że przyniesiony na świat poziom uzdolnień,  stopniowo się obniża. Istnieje przekonanie, że poziom uzdolnień muzycznych, z jakim rodzi się dziecko, jego wrodzony potencjał, jest w pewnym stopniu rezultatem jego prenatalnej reaktywności na muzykę, a także typu środowiska muzycznego.

Dziecko do pierwszego roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od niemuzycznych. Nigdy póżniej tak nie słucha! Do 18. miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle rozwija mowę z rozwojem muzycznym. Ok. 2. roku obserwujemy najwcześniejsze przejawy zbliżania się do muzycznych zachowań. Reasumując: pierwsze lata życia dziecka (łącznie z okresem prenatalnym) są najważniejsze w kształtowaniu języka muzyki!

Rytmika jest tematycznie związana z planem pracy nauczyciela - dostosowana do aktualnej pory roku.

W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki:

  • dynamiczne - uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem
  • agogiczne - ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki
  • artykulacyjne - uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych
  • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny, tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej
  • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego i prostych tematów rytmicznych


Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia z tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Poprzez kształtowanie samodzielności wypowiedzi, jak i twórczą postawę oraz aktywność, umożliwiają pozbycie się zahamowań.