Rytmika prowadzona metodą Gordonowską

Głównym celem zajęć jest rozwój zdolności muzycznych i kształcenie języka muzycznego dziecka.

Kilka słów o teorii

Każde dziecko rodzi się z pewnym poziomem uzdolnień muzycznych. Jak jednak w przypadku innych cech, tak i tutaj poziom ten jest różny u różnych dzieci. O ile nie ma dzieci pozbawionych inteligencji, o tyle nie ma takich, które w ogóle nie miałyby uzdolnień muzycznych. Należy pamiętać, że o ile zdolności muzyczne muzyczne dzieci są wrodzone, o tyle to właśnie środowisko wywiera na nie przemożny wpływ. Skromne środowisko muzyczne najmłodszych sprawia, że przyniesiony wraz z narodzinami poziom uzdolnień powoli, acz nieuchronnie się obniża. Istnieje przekonanie, że poziom uzdolnień muzycznych, z jakim rodzi się dziecko, jego wrodzony potencjał, jest w pewnym stopniu rezultatem jego prenatalnej reaktywności na muzykę, a także typu środowiska muzycznego.

Dziecko do 1. roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od niemuzycznych. Nigdy póżniej tak nie słucha! Do 18. miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle rozwija mowę z rozwojem muzycznym. Ok. 2. roku obserwujemy najwcześniejsze przejawy zbliżania się do muzycznych zachowań. Podsumowując, pamiętajmy zatem, że pierwsze lata życia naszych pociech (z włączeniem okresu prenatalnego) są najistotniejsze w kształtowaniu języka muzyki!

Rytmika jest tematycznie związana z planem pracy nauczyciela - dostosowana do aktualnej pory roku.

W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki:

  • dynamiczne - uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem
  • agogiczne - ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki
  • artykulacyjne - uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych
  • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny, tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej
  • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego i prostych tematów rytmicznych

Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia z tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.